Резултати от приключила оценителна сесия с начален срок 01.11.2023г. на процедура № BG06RDNP001-19.744 МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти ”