Резултати от приключила оценителна сесия по първи прием с начален срок 30.03.2023г. на процедура № BG06RDNP001-19.742 МИГ Чирпан под мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие