Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с номер в ИСУН № BG06RDNP001-19.742 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан” публикува за обществено обсъждане   проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с номер в ИСУН № BG06RDNP001-19.742 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

Процедурата се осъществяват във връзка с изпълнение на Споразумение  РД 50 – 155/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан в прилагане на под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на Насоки включва Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях и се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода   10.02.2023 г. до   21.02.2023 г. (включително).

В срок до  21.02.2023 г., 17:30 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migchirpan@abv.bg и в ИСУН.

Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.