Резултати от приключила оценителна сесия по трети прием с начален срок 09.11.2022г. на процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан под мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“