Резултати от приключила оценителна сесия по трети прием с начален срок 09.11.2022г. на процедура № BG06RDNP001-19.446 МИГ Чирпан под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“