Резултати от приключила оценителна сесия по трети прием с начален срок 09.11.2022г. на процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан под мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие