Резултати от приключила оценителна сесия по втори прием с начален срок 11.11.2021г. на процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан под мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“