Декларации образец 123 _8_1 за липса конфликт на интереси на членовете участвали в КППП по мярка 7, 7.2 и 7.5