Публичност за дейността на МИГ Чирпан

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 01.11.2023г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 04.12.2023г.

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 01.11.2023г.

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 04.12.2023г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 01.08.2023г.

-          Oдобрени дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 19.4

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 01.05.2023г

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 01.05.2023г.

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 30.03.2023г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 30.03.2023г.

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 09.11.2022г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 09.11.2022г.

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 23.02.2022г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 23.02.2022г.

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 28.02.2022г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 28.02.2022г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 11.11.2021г.

-          Критерии за оценка на проекти по СВОМР за периода 2014 – 2020

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 1.10.2021г.

-          Списък на членовете на общото събрание на МИГ Чирпан, актуален към 20.01.2021

-          Списък на членовете на общото събрание на МИГ Чирпан, актуален към 09.12.2020

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 20.05.2021

-          Oдобрени дейности и разходи за 2021 г. по подмярка 19.4

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 15.03.2021г.

-          Oдобрени дейности и разходи за 2020 г. по подмярка 19.4

-          Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан актуален към 26.02.2020г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 26.02.2020г.

-          Списък на членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан актуален към 05.09.2019г.

-          Одобрени дейности и разходи за 2019 г. по подмярка 19.4

-          Одобрени дейности и разходи за 2018 г. по подмярка 19.4

-          Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания

-          Обучение меснтни лидери Август 2018г.

-          Бюлетин на за месец юни 2018г.

-         ГОДИШНИ ДОКЛАДИ за извършените дейности по под мярка 19.4

-         Одобрени дейности и разходи за 2017 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"

-         Одобрени дейности и разходи за 2016 г. по подмярка 19.4 "Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие"

-         Списък на членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан

-         Списък на членовете на Общото събрание

-         Устав на СНЦ "МИГ Чирпан"- АКТУАЛЕН ( промяна от 20.02.2017 г.)

-         Одобрени промени в Устава на СНЦ "МИГ Чирпан"( 20.02.2017 г.)

-         Наредба № 22 от 14 Декември 2015 Г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските раьони за периода 2014 - 2020 Г.

-         Наредба № 1 от 22 Януари 2016 Г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за воденето от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските раьони за периода 2014 - 2020 Г.

-         Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Чирпан, одобрена по подмярка 19.2

-          Годишни доклади за отчитане изпълнението на СМР

-          Декларации за липса или наличие на конфликт на интереси на членовете на КИП

-           ГОДИШНИ ДОКЛАДИ за отчитане изпълнението на СВОМР по под мярка 19.2 и финансови отчети

-          Критерии за оценка на проекти

-          Правила за работа на МИГ

-          Протоколи от КИП

-          Регистър на Обществените поръчки

-          Стратегия за местно развитие на МИГ Чирпан

-          Устав на МИГ Чирпан

-          Списъци сключени договори за доставки и услуги

-          Договори с доставчици по подмярка 19.1

-          Регистър на Обществените поръчки на МИГ Чирпан