Начало

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН

Мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и мярка 431-1 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни
групи, прилагащи стратегии за местно развитие“.

Прилагането на подхода ЛИДЕР на територията на Община Чирпан се осъществява с участието на хората, организациите и институциите. Те създават и изпълняват своята Стратегия за местно развитие /СМР/, която се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.
Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан цели устойчиво развитие на селския район посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
Стратегията за местно развитие е разработена в рамките на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Чирпан” по подмярка 431–2 от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
На 13 октомври 2011 г. бяха подписани в Министерски съвет Договорите за прилагане и управление на първите 16 одобрени стратегии за местно развитие в България, сред които е и тази на МИГ Чирпан. Стратегиите за местно развитие се финансират със средства от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
МИГ Чирпан ще одобрява на местно ниво проекти по Програмата за развитие на селските райони. Проектите са за земеделие, бизнес, селски туризъм, инфраструктура, читалища и др.

За изпълнението на Стратегии за местно развитие се прилагат:

- мерки от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005;
- мерки, избрани в ПРСР по ос 1, ос 2 и ос 3, с изключение на мерките по ос 1, предвиждащи фиксирани годишни плащания (мерки 112, 141, 142) и мерките от ос 2, свързани със схеми за плащания на площ (211, 212, 214)
- други мерки/дейности, извън обхвата на мерките от Регламент на Съвета (ЕС) 1698/2005, ако те допринасят за постигането на целите на ПРСР и на стратегиите за местно развитие и са насочени към опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност.

За изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан се прилагат:

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността ( в това число мерките по Ос 1 на ПРСР)
Мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”;
Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”;
Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”;

4.1.3.Мерки насочени към качеството на живот/разнообразяване ( в това число мерките по Ос 3 на ПРСР)

Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”;
Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”;
Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”;
Мярка 323 – „Опазване и подобряване на селското наследство”;

4.3.1.Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия.
Помощта за публични получатели (напр. общини и читалища), може да достига до 100% от общите допустими разходи, а за частни получатели, включително юридически лица с нестопанска цел – до 70% от общата стойност;

Допустимите кандидати за подпомагане са посочени в Стратегията за местно развитие.

Кандидатите с одобрен проект получават финансиране директно от Разплащателната агенция, а не от МИГ.