Начало

Проведени обучения на местни лидери

Проведени обучения на местни лидери

02.03.2016

На 24 и 25 февруари 2016 г. МИГ Чирпан проведе две еднодневни обучения на местни лидери. Обученията са във връзка с изпълнение на Договор РД 50-209/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Снимки

ПОКАНА

ПОКАНА

Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание

 

До членовете на Общото събрание на МИГ Чирпан

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан”, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението, има удоволствието да ви покани на редовно Общо събрание, което ще се проведе в голямата заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 17 март 2016 г. /четвъртък/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” организира информационни срещи за новия програмен период 2014 - 2020 г.

Сдружение с нестопанска цел „МИГ Чирпан” организира информационни срещи за новия програмен период 2014 - 2020 г.

МИГ Чирпан проведе срещи в 18 населени места на територията на общината, във връзка с изпълнение на Договор №РД50-209 от 07.12.2015 г. по подмярка 19.1”Помощ за подготвителни дейности” на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-20120 г.

Покана

Покана

28.01.2016

Относно изпълнението на Договор №РД50-209/07.12.2015 г., ви уведомяваме, че във връзка с изпълнение на Дейност 1.1 от бюджета, екипът по проекта ще проведе информационна среща в гр. Чирпан на 09.02.2016 г. от 13.00 часа, малка заседателна зала на Община Чирпан. Срещата е част от информационната кампания за популяризиране процеса на разработка на Стратегия за местно развитие.
Каним всички представители на бизнеса, земеделския сектор, читалища, неправителствени организации и др. да присъстват на срещата.

Започва провеждане на информационна кампания по населените места в община Чирпан

Започва провеждане на информационна кампания по населените места в община Чирпан

 

Уважаеми дами и господа,

МИГ Чирпан сключи договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

МИГ Чирпан сключи договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Одобрен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

Одобрен проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

 

Приключи изпълнението на Договор №РД50-146/13.10.2011 г.

Приключи изпълнението на Договор №РД50-146/13.10.2011 г.

 

На 30 септември 2015 г. МИГ Чирпан приключи изпълнението на Договор № РД50-146/13.10.2011 г. по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013 г.

Pages