Начало

Обучение местни лидери Август 2018

Обучения на тема „Изпълнение и отчитане на проекти”

През месец август на територията на МИГ Чирпан се проведоха две двудневни обучения за местни лидери на тема ”Изпълнение и отчитане на проекти”.

 Целта на обученията беше участниците да получат знания за основните моменти след подписване на договор за предоставяне на  финансова помощ. Какви са основните положения при изпълнението на проекта, правила при изпълнение и отчитане на дейностите,  условията за изплащане на  финансовата помощ, публичност и др.

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЧИРПАН

На 07 юни 2018 г.  в НЧ „Селски будилник -1906“ с. Зетъово, община Чирпан се проведе информационна конференция, която е част от планираните дейности за популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЧИРПАН“ .

 Село  Зетьово беше избрано от екипа ни за домакин на събитието, тъй като през изминалия програмен период 2007-2013 г. по Програма за развитие на селските райони, ЛИДЕР и МИГ Чирпан там бяха успешно реализирани три проекта от публични и частни бенефициенти.

Pages