Начало

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4.

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Повече информация може да намерите на следните адреси:

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Конкурс за избор на външни експерт-оценители - 2019 г

СНЦ „МИГ Чирпан“ отправя ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ -  ОЦЕНИТЕЛИ за допълване на базата данни на  СДРУЖЕНИЕТО

Повече информация, както и образци на документи може да намерите в сайта на сдружението www.migchirpan.eu раздел Документи. Крайният срок е 14.01.2019г

Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания.

Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания.

 

Ривас Тур ЕООД, в качеството си на изпълнител, организира  Обучение с практическа насоченост на територията на  две МИГ от Гърция с цел придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит. В обучението взеха участие  екипа на СНЦ „МИГ Чирпан“ и членове на колективния върховен орган на сдружението.

Pages