Начало

Приключи оценката на проектни предложения по четири процедури към СВОМР на СНЦ“МИГ Чирпан“

1.1. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения,
подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
За периода на прием постъпиха /12/дванадесет проектни предложения. Едно от тях
беше подадено два пъти, като се разгледа подаденото последно по ред. Така броят на
проектните предложения, които бяха включени за разглеждане остана 11 на обща

СНЦ „МИГ Чирпан" променя ВТОРИЯТ срок за кандидатстване с проекти по седемте процедури за подбор на проектни предложения

На свое заседание проведено на 06.03.2019г. Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Чирпан“ взе решение за промяна срока за кандидатстване с проекти по предстоящият втори прием на седемте процедури:

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.122 по подмярка 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4.

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Повече информация може да намерите на следните адреси:

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Конкурс за избор на външни експерт-оценители - 2019 г

СНЦ „МИГ Чирпан“ отправя ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ -  ОЦЕНИТЕЛИ за допълване на базата данни на  СДРУЖЕНИЕТО

Повече информация, както и образци на документи може да намерите в сайта на сдружението www.migchirpan.eu раздел Документи. Крайният срок е 14.01.2019г

Pages