Начало

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО:

МЯРКА 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”

МЯРКА 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

МЯРКА 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

МЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”

МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Чирпан“, кани: земеделски стопани, представители на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, представители на Институт по полски култури гр.

Покана за еднодневни обучения

СНЦ „МИГ Чирпан”  кани всички заинтересовани лица да се включат в планирани еднодневни обучения, свързани с изпълнение, отчитане и мониторинг  на проекти в  изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Чирпан, по график както следва:

24.08.2020г. от 10,00 ч.  в Читалище  с. Зетьово

25.08.2020г. от 10.00 ч.  в Кметство  с. Целина

26.08.2020г. от 10.00 ч.  в Читалище с. Свобода

27.08.2020г. от 10.00 ч. в Читалище с. Спасово

01.09.2020г. от 10.00 ч.  в Кметство с. Златна ливада

Приключи оценката на проектни предложения по две процедури към СВОМР на СНЦ“МИГ Чирпан“

1.Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на втори краен срок  019 за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

За периода на прием постъпи /1/едно проектно предложение. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 56 350,00 лв.

Pages