Начало

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Конкурс за избор на външни експерт-оценители - 2019 г

СНЦ „МИГ Чирпан“ отправя ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ -  ОЦЕНИТЕЛИ за допълване на базата данни на  СДРУЖЕНИЕТО

Повече информация, както и образци на документи може да намерите в сайта на сдружението www.migchirpan.eu раздел Документи. Крайният срок е 14.01.2019г

Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания.

Обучение ЕС и обмен на добри практики в Гърция и Испания.

 

Ривас Тур ЕООД, в качеството си на изпълнител, организира  Обучение с практическа насоченост на територията на  две МИГ от Гърция с цел придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит. В обучението взеха участие  екипа на СНЦ „МИГ Чирпан“ и членове на колективния върховен орган на сдружението.

Обучение местни лидери Август 2018

Обучения на тема „Изпълнение и отчитане на проекти”

През месец август на територията на МИГ Чирпан се проведоха две двудневни обучения за местни лидери на тема ”Изпълнение и отчитане на проекти”.

 Целта на обученията беше участниците да получат знания за основните моменти след подписване на договор за предоставяне на  финансова помощ. Какви са основните положения при изпълнението на проекта, правила при изпълнение и отчитане на дейностите,  условията за изплащане на  финансовата помощ, публичност и др.

Pages