Начало

Покана за еднодневни обучения

СНЦ „МИГ Чирпан”  кани всички заинтересовани лица да се включат в планирани еднодневни обучения, свързани с изпълнение, отчитане и мониторинг  на проекти в  изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Чирпан, по график както следва:

24.08.2020г. от 10,00 ч.  в Читалище  с. Зетьово

25.08.2020г. от 10.00 ч.  в Кметство  с. Целина

26.08.2020г. от 10.00 ч.  в Читалище с. Свобода

27.08.2020г. от 10.00 ч. в Читалище с. Спасово

01.09.2020г. от 10.00 ч.  в Кметство с. Златна ливада

Приключи оценката на проектни предложения по две процедури към СВОМР на СНЦ“МИГ Чирпан“

1.Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на втори краен срок  019 за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

За периода на прием постъпи /1/едно проектно предложение. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 56 350,00 лв.

Приключи оценката на проектни предложения по четири процедури към СВОМР на СНЦ“МИГ Чирпан“

1.1. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения,
подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
За периода на прием постъпиха /12/дванадесет проектни предложения. Едно от тях
беше подадено два пъти, като се разгледа подаденото последно по ред. Така броят на
проектните предложения, които бяха включени за разглеждане остана 11 на обща

СНЦ „МИГ Чирпан" променя ВТОРИЯТ срок за кандидатстване с проекти по седемте процедури за подбор на проектни предложения

На свое заседание проведено на 06.03.2019г. Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Чирпан“ взе решение за промяна срока за кандидатстване с проекти по предстоящият втори прием на седемте процедури:

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.122 по подмярка 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан

Pages