Начало

СНЦ „МИГ Чирпан" променя ВТОРИЯТ срок за кандидатстване с проекти по седемте процедури за подбор на проектни предложения

На свое заседание проведено на 06.03.2019г. Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Чирпан“ взе решение за промяна срока за кандидатстване с проекти по предстоящият втори прием на седемте процедури:

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.122 по подмярка 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4.

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Повече информация може да намерите на следните адреси:

СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Конкурс за избор на външни експерт-оценители - 2019 г

СНЦ „МИГ Чирпан“ отправя ПОКАНА  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ -  ОЦЕНИТЕЛИ за допълване на базата данни на  СДРУЖЕНИЕТО

Повече информация, както и образци на документи може да намерите в сайта на сдружението www.migchirpan.eu раздел Документи. Крайният срок е 14.01.2019г

Pages