Начало

Споразумение за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан

Подписано е споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан.

Проект на стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан

Представители на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор обсъдиха проекта на стратегията за ВОМР на МИГ Чирпан.

На 12,13 и 14 април 2016г. се проведе обществено обсъждане с жителите на община Чирпан на разработваната Стратегия за местно развитие. Тази дейност се изпълнява и финансира съгласно  Договор № РД 50-209 / 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Pages