Начало

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО:

МЯРКА 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”

МЯРКА 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

МЯРКА 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

МЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”

МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Чирпан“, кани: земеделски стопани, представители на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, представители на Институт по полски култури гр.

Pages