Начало

Информационни срещи в с. Спасово и с. Средно градище

Информационни срещи в с. Спасово и с. Средно градище

На 17 и 19 април 2012 г. МИГ Чирпан проведе информационни срещи в с. Спасово и с. Средно градище. Срещите са част от информационната кампания за възможностите за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан.

 

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

На 27 март 2012 г. МИГ Чирпан проведе информационни срещи в селата Свобода, Яздач, Малко Тръново и Винарово.
Срещите са част от информационната кампания за възможностите за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан.

Срещите протекоха при следния дневен ред:

Покана за набиране на външни експерт-оценители за оценка на проекти на бенефициенти към СМР (2007-2013) на МИГ Чирпан в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

Покана за набиране на външни експерт-оценители за оценка на проекти на бенефициенти към СМР (2007-2013) на МИГ Чирпан в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

На основание заповед №3/08.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Чирпан” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерт-оценители за участие в Комисия за оценка на проектни предложения подадени към МИГ Чирпан, прилагаща Стратегия за местно развитие по Ос 4, ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Pages