Начало

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

МИГ Чирпан проведе информационни срещи

На 27 март 2012 г. МИГ Чирпан проведе информационни срещи в селата Свобода, Яздач, Малко Тръново и Винарово.
Срещите са част от информационната кампания за възможностите за кандидатстване по мерките към СМР на МИГ Чирпан.

Срещите протекоха при следния дневен ред:

Покана за набиране на външни експерт-оценители за оценка на проекти на бенефициенти към СМР (2007-2013) на МИГ Чирпан в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

Покана за набиране на външни експерт-оценители за оценка на проекти на бенефициенти към СМР (2007-2013) на МИГ Чирпан в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР

На основание заповед №3/08.03.2012 г. на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Чирпан” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерт-оценители за участие в Комисия за оценка на проектни предложения подадени към МИГ Чирпан, прилагаща Стратегия за местно развитие по Ос 4, ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Pages