Начало

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Чирпан, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-155/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стартира прием на проектни предложения по още три от мерките към СВОМР на СНЦ „МИГ Чирпан“

От 20.01.2021г. СНЦ „МИГ Чирпан“ стартира прием на проектни предложения по процедури както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”;

Процедура № BG06RDNP001-19.446 МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”;

Процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.

Стартира прием на проектни предложения по три от мерките към СВОМР на СНЦ „МИГ Чирпан“

От 09.12.2020г. СНЦ „МИГ Чирпан“ стартира прием на проектни предложения по процедури както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.448 МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”;

Процедура № BG06RDNP001-19.449 МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”;

Pages