Начало

Съобщение относно Въпроси и отговори по отворени процедури с втори начален срок за кандидатстване 11.11.2021г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на нашата интернет страница http://migchirpan.eu в раздел Навигация , под раздел Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2021/2022 ще се публикуват отговори на зададени въпроси от бенефициенти по отворени процедури за прием на проектни предложения по мерки, както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Чирпан, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-155/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стартира прием на проектни предложения по още три от мерките към СВОМР на СНЦ „МИГ Чирпан“

От 20.01.2021г. СНЦ „МИГ Чирпан“ стартира прием на проектни предложения по процедури както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”;

Процедура № BG06RDNP001-19.446 МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”;

Процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.

Pages