Начало

ПОКАНА

ПОКАНА

на 10.05.2023г. от 14.30 часа в малката зала на Община Чирпан СНЦ „МИГ Чирпан“ кани всички заинтересовани страни/местната общност на информационна среща/обществено обсъждане и консултиране за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 г – 2027 г.

Съобщение относно Въпроси и отговори по отворени процедури с втори начален срок за кандидатстване 11.11.2021г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на нашата интернет страница http://migchirpan.eu в раздел Навигация , под раздел Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2021/2022 ще се публикуват отговори на зададени въпроси от бенефициенти по отворени процедури за прием на проектни предложения по мерки, както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

Pages