Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2021/2022