Трети прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2022