Съобщение относно Въпроси и отговори по отворени процедури с втори начален срок за кандидатстване 11.11.2021г.

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на нашата интернет страница http://migchirpan.eu в раздел Навигация , под раздел Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2021/2022 ще се публикуват отговори на зададени въпроси от бенефициенти по отворени процедури за прием на проектни предложения по мерки, както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

Процедура №  BG06RDNP001-19.446 МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

Процедура № BG06RDNP001-19.448 МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Процедура № BG06RDNP001-19.449 МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Процедура № BG06RDNP001-19.450 МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие