Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

Съобщение до бенефициентите на МИГ Чирпан

 

Относно направено изменение на Наредба №23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., в чл. 10, ал. 5, гласящ „Крайният срок за изпълнение и отчитане на проекти по стратегията за местно развитие е 30 юли 2015 г. с изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи, за които крайният срок е 15 септември 2015 г.”
В тази връзка информираме нашите бенефициенти, които възнамеряват да увеличат крайния срок за изпълнение на проектите си, че трябва да подадат писмено заявление за промяната до ДФ „Земеделие” чрез МИГ Чирпан.