Стартира прием на проектни предложения по три от мерките към СВОМР на СНЦ „МИГ Чирпан“

От 09.12.2020г. СНЦ „МИГ Чирпан“ стартира прием на проектни предложения по процедури както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.448 МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”;

Процедура № BG06RDNP001-19.449 МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”;

Процедура № BG06RDNP001-19.450 МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие.

Краен срок за прием на проектните предложения 17:30 часа на 19.04.2021 г.

Обяви, Условия за кандидатстване, както и придружаващи документи може да намерите на адрес: www.migchirpan.eu ,раздел Навигация, под раздел Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2020/2021, както и в ИСУН на адрес: http://eumis2020.government.bg/