Стартира прием на проектни предложения по още три от мерките към СВОМР на СНЦ „МИГ Чирпан“

От 20.01.2021г. СНЦ „МИГ Чирпан“ стартира прием на проектни предложения по процедури както следва:

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”;

Процедура № BG06RDNP001-19.446 МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”;

Процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.

Краен срок за прием на проектните предложения 17:30 часа на 15.03.2021 г.

Обяви, Условия за кандидатстване, както и придружаващи документи може да намерите на адрес: www.migchirpan.eu ,раздел Навигация, под раздел Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан 2020/2021, както и в ИСУН на адрес: http://eumis2020.government.bg/