СНЦ „МИГ Чирпан" променя ВТОРИЯТ срок за кандидатстване с проекти по седемте процедури за подбор на проектни предложения

На свое заседание проведено на 06.03.2019г. Колективният управителен орган на СНЦ „МИГ Чирпан“ взе решение за промяна срока за кандидатстване с проекти по предстоящият втори прием на седемте процедури:

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.122 по подмярка 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1.Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.116 по подмярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.121 по под мярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.128 с няколко срока за кандидатстване по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Чирпан“

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP00-19.113 по мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

НОВИЯТ ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА

ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ Е

От 05.09.2019г. до 17.00 часа на 28.10.2019г.

ВАЖНО!!!!!!!

Втори прием ще има само в случай, че има наличен остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Информация и кандидатстване - в ИСУН2020

Подробна информация за промяната в отворените процедури може да намерите на следните интернет адреси:

Страницата на Информационният портал за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз https://eumis2020.government.bg

Страницата на СНЦ „МИГ Чирпан“ www.migchirpan.eu  - раздел Навигация – подраздел - Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан