СНЦ „МИГ Чирпан“ уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4.

СНЦ „МИГ Чирпан“  уведомява своите бенефициенти, че е извършена корекция в Обявата  и Условията за кандидатстване по процедура кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Повече информация може да намерите на следните адреси:

Страницата на Информационният портал за управление и наблюдение на средствата от Европейският съюз  https://eumis2020.government.bg

Страницата на СНЦ „МИГ Чирпан“ www.migchirpan.eu   - раздел - Прием на проектни предложения към СВОМР на МИГ Чирпан - Oбява и документи по мярка 6.4