Резултати от приключила оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.450 МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща