Резултати от приключила оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.447 под Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от СВОМР на СНЦ "МИГ Чирпан", финансирана по ПРСР 2014-2020