Резултати от приключила оценителна сесия по процедура № BG06RDNP001-19.445 под мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от СВОМР на СНЦ "МИГ Чирпан", финансирана по ПРСР 2014-2020