Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

Първи реализиран общински проект към Стратегията за местно развитие на МИГ Чирпан

 

На 29.10.2014 г. Кметът на общината откри официално обновената сграда на Домашен социален патронаж Чирпан. Средствата за ремонта и новото оборудване за кухненския блок са осигурени по проект към Стратегията на МИГ Чирпан, ос 4 ЛИДЕР, ПРСР 2007-2013 г., мярка 321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
С реализацията на проекта се цели подобряване на средата за живот на територията на община Чирпан, чрез диверсификация и подобряване на услугите, предлагани от Домашният социален патронаж, подобряване на привлекателността на местата за живот и качеството на човешките ресурси.
След изпълнението на дейностите предвидени в проектното предложение ще се предоставят по-качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните нужди на хората и общността.