Проект „Да усетим аромата на билките“ по под мярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

Проект „Да усетим аромата на билките“ по под мярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

На 14.09.2023г. Председателят на Управителния съвет на Сдружение "Местна инициативна група Чирпан" - г-н Иван Станчев, подписа административен договор с Държавен фонд Земеделие за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура за подбор на проектни предложения под мярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

МИГ Чирпан е един от партньорите по Проект „Да усетим аромата на билките“.

Проект „Да усетим аромата на билките“ e за съвместни действия за транснационално сътрудничество  и  ще се реализира  в партньорство от два български  и  пет словенски местни инициативни групи.  Партньори от българска страна са МИГ Чирпан (водеща организация) и  МИГ Самоков. Словенски партньори са  МИГ от Похорие до Бохор, МИГ Горна Савиня и долината Шалек, МИГ Обсотелие в Козянско,  МИГ Ботаство подежеля и МИГ Разноликост подежеля.

Целите на проекта съответстват на целите на ПРСР 2014 - 2020 , насочени към насърчаване на конкурентно способността на бизнеса в селските райони чрез установяване на транснационални партньорства и отношения между селските райони, с цел засилване обмена на опит  и насърчаване на съвместни действия за популяризиране на селските територии и техните производства и продукти.

Основна цел:

-Приобщаването, обединяване и създаване на партньорства между производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват билки, както и други заинтересовани страни от териториите на партниращите МИГ.

Специфични цели:

-Разгръщане потенциала за производство и промотиране на местни билки и билкови продукти

-Осигуряване и разпространяване на знания и информация за добри европейски практики в сферата на производство, преработка и маркетинг на билки и билкови продукти.

-Създаване на  устойчиви контакти и осъществяване на съвместни действия, които ще бъдат в подкрепа на развитието на  производството и преработката на билки, както и ще  има принос в развитието на устойчив алтернативен туризъм в селските райони и като цяло развитие на местните общности.

Очакваните резултати от изпълнението на проект „Да усетим аромата на билките“ са:

– реализирани съвместни инициативи за подкрепа и промотиране

– анализирано състоянието на производството, преработката и предлагането на билки и продукти от билки на територията на партниращите МИГ.

– трансфер на добри практики и опит между партньорите от двете страни.

–разгръщане на потенциала за производство и промотиране на билки и продукти от билки

– Съвместно издание – Каталог „Да усетим аромата на билките“

– Изграден Културно информационен център

Продължителността на проекта е 24 месеца като изпълнението му започва през месец септември 2023г. За реализацията на  проекта за съвместни действия е одобрено финансиране от българския управляващ орган за дейностите, изпълнявани от българските МИГ, в размер на 390 836,00  лева, от които 351 752,40 лева европейско финансиране и 39 083,60 лева национално финансиране.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., под мярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“ съгласно Административен договор № РД 50-182/14.09.2023 г.