Приключи оценката на проектни предложения по четири процедури към СВОМР на СНЦ“МИГ Чирпан“

1.1. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения,
подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
За периода на прием постъпиха /12/дванадесет проектни предложения. Едно от тях
беше подадено два пъти, като се разгледа подаденото последно по ред. Така броят на
проектните предложения, които бяха включени за разглеждане остана 11 на обща
стойност 1 890 321,72 лв. Отхвърлени са пет проектни предложения. Одобреният
размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 465 606,34 лв. Предстои
разглеждане на оценителния доклад от Управляващия орган на Програма за развитие на
селските райони и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

1.2. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения,
подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката,
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегия за
Водено от общностите местно развитие
За периода на прием постъпи /1/едно проектно предложение. Одобреният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проектите е 195 425.79 лв. Предстои разглеждане
на оценителния доклад от Управляващия орган на Програма за развитие на селските
райони и подписване на тристранен договор с одобрените бенефициенти.

1.3. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения,
подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по
процедура BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в
установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено
от общностите местно развитие
За периода на прием постъпиха /18/осемнадесет проектни предложения. Три от тях
бяха подадени два пъти, като се разгледаха подадените последни по време проектни
предложения. Така броят на проектните предложения , които бяха включени за
разглеждане е 15 на обща стойност 2 156 106.85 лв. Одобреният размер на безвъзмездна
та финансова помощ по проектите е 1 077 124,36 лв. Пет проектни предложения са
включени в списъка с резервите, като одобреният размер на безвъзмездната финансова
помощ е 174 311,76 лв. Отхвърлени са три проектни предложения. Предстои
разглеждане на оценителния доклад от Управляващия орган на Програма за развитие на
селските райони и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

1.4. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения,
подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по
процедура BG06RDNP00-19.113 по мярка, съответстваща на целите на Регламент

1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната
идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно
наследство на община Чирпан“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие
За периода на прием постъпиха /2/две проектни предложения на обща стойност 13
598.00 лв. По време на оценката за административно съответствие и допустимост,
Комисията за подбор на проектни предложения отхвърли едно проектно предложение,
поради несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост.
Одобрено за финансиране е едно проектно предложение на обща стойност 13 598.00лв.
Предстои разглеждане на оценителния доклад от Държавен фонд „Земеделие“ и
подписване на тристранен договор с одобрения бенефициент.