Приключи оценката на проектни предложения по две процедури към СВОМР на СНЦ“МИГ Чирпан“

1.Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на втори краен срок  019 за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.116 по под мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

За периода на прием постъпи /1/едно проектно предложение. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ по проектите е 56 350,00 лв.

Предстои разглеждане на оценителния доклад от от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на тристранен договор с одобрените бенефициенти.

2. Приключи оценителната сесия на постъпилите проектни предложения, подадени в рамките на втори краен срок  за кандидатстване по  процедура BG06RDNP001-19.128 по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“  от Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

 За периода на прием постъпи /1/ едно проектно предложение.. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 34 190.72 лв.

Предстои разглеждане на оценителния доклад от Държавен фонд „Земеделие“ и  подписване на тристранен договор с одобрените бенефициенти.