ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работни срещи, във връзка с консултиране разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Чирпан“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-62/21.03.2023 г. по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Работните срещи ще се проведат при следния график:

29.08.2023 г. от 10:00 часа, в зала на Читалище, с. Зетьово

29.08.2023 г., от 14:00 часа, малка зала Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. Съединение, Общинска администрация

30.08.2023 г., от 10:00 часа, заседателната зала на СНЦ „МИГ Чирпан“, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван“ № 9

30.08.2023 г., от 14:00 часа, заседателната зала на СНЦ „МИГ Чирпан“, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван“ № 9

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван“ № 9, гр. Чирпан или на e-mail адрес migchirpan@abv.bg или на телефон 0897/995 717

Очакваме Вашето активно участие!