ПОКАНА

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с дейности по разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Чирпан“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-62/21.03.2023 г. по под мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Обученията ще се проведат при следния график:

  • 22.08.2023 г. от 10:00 часа, в малката зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение“ , Общинска администрация, ет.2 – обучение на тема „Възможности за развитие на територията  чрез подхода ВОМР (Водено от общностите местно развитие) за периода 2023г. – 2027г.“.
  • 23.08.2023 г., от 10:00 часа, заседателната зала на СНЦ „МИГ Чирпан“, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван“ № 9 – обучение на тема „Стъпки и принципи на разработване на СВОМР“.
  • 24.08.2023 г., от 10:00 часа, заседателната зала на СНЦ „МИГ Чирпан“, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван“ № 9 – обучение на тема „Стъпки и принципи на разработване на СВОМР“.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван“ № 9, гр. Чирпан или на e-mail адрес migchirpan@abv.bg или на телефон 0897/995 717

Очакваме Вашето активно участие!