ПОКАНА

ПОКАНА

на 10.05.2023г. от 14.30 часа в малката зала на Община Чирпан СНЦ „МИГ Чирпан“ кани всички заинтересовани страни/местната общност на информационна среща/обществено обсъждане и консултиране за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023 г – 2027 г.

Дейността се изпълнява  по договор № РД 50 – 62/21.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по под мярка 19.1.“Помощ за подготвителни дейности“ от  мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020г.