Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Чирпан” на 20.02.2017г.