Покана за Общо Събрание 25.07.2023 г.

До

 Членовете на колективния върховен орган

 на СНЦ „МИГ Чирпан”

 

Покана

за  свикване на Общо събрание на  СНЦ „МИГ Чирпан”

 

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан”, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението,  има удоволствието да Ви покани на редовно Общо събрание, което ще се проведе в офиса на МИГ Чирпан, гр. Чирпан, ул. „Вълко и Кабаиван” № 9  на 25 юли 2023 г. /вторник/ от 14.00 часа, при следния дневен ред:

1.Определяне размера на встъпителната вноска на членовете на СНЦ „МИГ Чирпан“.

2.Определяне на годишния членски внос на членовете на СНЦ „МИГ Чирпан“.

3.Освобождаване на членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Чирпан“.

4.Приемане на нови членове в Общото събрание на СНЦ „МИГ Чирпан“.

5.Други

 

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред,  и може да се проведе, колкото и членове да се явят.