Покана за Общо събрание и Предложение за промяна в СВОМР на МИГ Чирпан