Покана за общо събрание

Покана за общо събрание

 

Управителният съвет на СНЦ ”Местна инициативна група Чирпан” съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението има удоволствието да ви покани на Общо събрание (отчетно-изборно), което ще се проведе в малка заседателна зала на Община Чирпан, гр. Чирпан, пл. „Съединение” №1 на 14 април 2015 г. /вторник/ от 16.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2014 г.
2. Приемане на Доклад за дейността на Управителния съвет за 2014 г.
3. Освобождаване на членове от Общото събрание.
4. Приемане на нови членове.
5. Избор на Управителен съвет (на основание чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението).
6. Избор на Председател на Управителния съвет (на основание чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението).
7. Други.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ЧИРПАН,
18.02.2015 г.

Валентин Ангелов (п)
Председател на УС на СНЦ „МИГ ЧИРПАН”