ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Чирпан“, кани: земеделски стопани, представители на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан, представители на Институт по полски култури гр. Чирпан, Община Чирпан и всички потенциални бенефициенти към Стратегия за ВОМР на „МИГ Чирпан“ на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ Чирпан“ - прехвърляне на финансов ресурс от мярка в мярка  по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 25.08.2020 г. от 13.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Чирпан“, гр. Чирпан, ул. „ Вълко и Кабаиван“ № 9