Под мярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" по Административен договор № РД 50 - 62/21.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ