подраздел Резултати от приключила оценителна сесия по трети прием с начален срок 09.11.2022г. на процедура № BG06RDNP001-19.448 МИГ Чирпан под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове