Пакет с документи по Процедура № BG06RDNP001-19.465 МИГ Чирпан Мярка 1.1’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”