Оценка на проектни предложения

Оценка по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.111 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции вземеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 4.1
  2. Списък на предложени за отхвърляне проектни предложения на етап Оценка на административно съответствие и допустимост по мярка 4.1
  3. Списък на предложените за отхвърляне проектните предложения след оценителен доклад по мярка 4.1

 

Оценка по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.116 по подмярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 4.2

 

 

Оценка по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.119 по мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

  1. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 6.4
  2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по мярка 6.4
  3. Списък с резервните проектни предложения по мярка 6.4

 

Оценка по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG06RDNP00-19.113 по мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културно и природно наследство на община Чирпан“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

  1. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по мярка 7
  2. Списък на предложените за финансиране проектни предложения по мярка 7