Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на община Чирпан, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-155/ 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Изпълнението на Стратегията е в периода от 21.10.2016 г. до 30.09.2023 г.
Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-155/ 21.10.2016 г. Същите се налагат в изпълнение на единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР за увеличаване бюджета на изпълняващите се стратегии с до 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 05.05.2021 г. от 13.00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Чирпан“, гр. Чирпан, ул. „ Вълко и Кабаиван“ № 9