ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО:

МЯРКА 1.1 ’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”

МЯРКА 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

МЯРКА 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

МЯРКА 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”

МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

МЯРКА 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие

СНЦ „Местна инициативна група Чирпан” публикува за обществено обсъждане проекти на Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения както следва:

 

Процедура № BG06RDNP001-19.465 МИГ Чирпан Мярка 1.1’’Подкрепа за дейности за професионално обучение и придобиване на умения”

Процедура № BG06RDNP001-19.445 МИГ Чирпан Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства ”

Процедура № BG06RDNP001-19.446 МИГ Чирпан Мярка 4.2. „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Процедура № BG06RDNP001-19.447 МИГ Чирпан Мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“

Процедура № BG06RDNP001-19.448 МИГ Чирпан Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ”

Процедура № BG06RDNP001-19.449 МИГ Чирпан Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Процедура № BG06RDNP001-19.450 МИГ Чирпан Мярка 7 „Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване и опазване на нематериалното културното и

природното наследство на община Чирпан” Мярка, съответстваща на целите на Регламент 1305/2013 за стимулиране на местното развитие

Процедурите се осъществяват във връзка с изпълнение на Споразумение  РД 50 – 155/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан в прилагане на под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът на Насоки включва Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях и се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода   09.09.2020 г. до   17.09.2020 г. (включително).

В срок до  17.09.2020 г., 16.00 часа (включително) можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на e-mail: migchirpan@abv.bg и в ИСУН.

* Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.