МИГ Чирпан обявява прием на проектни предложения по седем мерки от СВОМР