МИГ Чирпан обявява втори прием на проектни предложения по седем мерки от СВОМР